Informace o SOČ

CO JE SOČ?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Hlavním garantem SOČ je NIDV MŠMT.

SOUTĚŽNÍ OBORY

01. matematika a matematická informatika
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
05. geologie, geografie
06. zdravotnictví
07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
08. ochrana a tvorba životního prostředí
09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. stavebnictví, architektura a design interiérů
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. informatika

ÚČAST V SOČ

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (včetně žáků pomaturitního studia, které končí druhou maturitou nebo absolutoriem), výjimečně i talentovaní žáci základní školy, a to v kterémkoli z oborů na základě vlastního zájmu s kolektivní prací (kolektiv může mít max. tři členy) nebo individuální prací, která se zabývá řešením přírodovědných, technických či společenských problémů nebo řešením tematických úkolů.

Na přehlídku se jednotlivec či kolektiv může přihlásit:

  • s řešením problému - zpracovává se písemně na základě získaných teoretických, respektive praktických poznatků, který může být doplněn i praktickou ukázkou - výsledkem teoretického řešení daného úkolu nebo problému;
  • s návrhem technického zařízení, popřípadě součástí funkčního modelu nebo zařízení, které obsahuje teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebnou technickou dokumentaci;
  • s návrhem učební pomůcky - didaktické technologie - návrh musí obsahovat funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění, případně vyčíslení nákladů na výrobu a potřebnou technickou dokumentaci, fotodokumentaci nebo funkční model.

Práci je tedy třeba napsat (doporučený rozsah je 20 až 30 stran textu), u návrhu technického zařízení či učebních pomůcek vyrobit prototyp, případně zpracovat software a při přehlídce ji prezentovat (PC+ dataprojektor) a obhájit.

Student nemůže opakovaně soutěžit se stejnou prací. Může ale soutěžit s tzv. pokračující prací. V tomto případě musí být patrný jasný posun při řešení dané problematiky ve srovnání s prací, která již byla v SOČ obhajována.

HARMONOGRAM 42. ROČNÍKU SOČ

Školní přehlídka SOČ                       25. březen 2020

Okresní přehlídka SOČ                     20. duben 2020

Krajské přehlídka SOČ                     7.. květen 2020

Celostátní přehlídka SOČ                 12. až 14. června 2020, Střední škola technická, Most, Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

Další informace - o charakteristice jednotlivých oborů, o kritériích pro zařazení práce do příslušného oboru, o tom jak se přihlásit, jak psát odbornou práci a jak ji obhájit, o kritériích pro hodnocení prací SOČ atd. – lze získat na internetové adrese http://www.soc.cz nebo u školního garanta SOČ.

školní garant SOČ: Ing. Karel Gogolka (B504, tel.: 129)

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...