• odborna ucebna 5  odborna ucebna 2  odborna ucebna 7
 • sportovni hala 6  sportovni hala 4  sportovni hala 5
 • sic 2  sic 1  sic knihovna
 • budova skoly  budova chodba  jidelna 2
 • odborna ucebna 6  ucebna ict  ucebna cisco
 • ucebna robotiky 2  ucebna robotiky 4  ucebna robotiky 1

SPSEi-msk-white

Obory vzdělávání

 • ElektorotechnikaPříklady povolání:

  • technik provozu,
  • technolog,
  • projektant v elektrotechnice,

  dále dle absolvovaného zaměření specialista na:

  Aplikace počítačů
  • programátor mikroprocesorových systémů a průmyslových automatů,
  • technik správy sítí a systémů řídicích a provozních soustav;

  Elektroenergetiku

  • energetik,
  • specialista na elektrické sítě a rozvodné soustavy,
  • technik provozu výroby, rozvodu a užití elektrické energie.
 • InformatikaZaměření Programování a webové aplikace
  • pokročilé metody programování
  • řešení složitých úloh
  • vývoj webových aplikací
  • metodika tvorby projektů

  Zaměření Síťové technologie
  • Cisco-logoCisco Networking Academy Program
  • správa lokálních i rozlehlých datových sítí
  • internetová telefonie
  • diagnostika počítačových sítí

  Uzavírání klasifikace v období distančního vzdělávání.

  Důrazně upozorňuji žáky na ustanovení § 69 odst. 4 Školského zákona č. 561/2004 Sb. „Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.“ Žák prospěje, pokud si prokazatelně osvojí učivo daného ročníku stanovené školním vzdělávacím programem. Na tomto zákonném ustanovení nic nemění ani to, že jsou nyní žáci vzděláváni distanční formou.

  Pokud žák neplní své povinnosti a výsledky jeho vzdělávání odpovídají nedostatečnému osvojení učiva daného předmětu, bude hodnocen v tomto předmětu známkou nedostatečně. Takový žák musí buď úspěšně vykonat opravné zkoušky před komisí nebo podat žádost řediteli školy k opakování ročníku. Upozorňuji Vás, že na povolení opakování ročníku není právní nárok a je tedy pouze na rozhodnutí ředitele střední školy, zda opakování ročníku povolí nebo nikoli. Povolení opakování ročníku udělím žákům, kteří své studijní povinnosti řádně plnili a také řádně komunikovali s vyučujícími v období distančního vzdělávání.

  Dále Vás upozorňuji na ustanovení § 69 odst. 6 Školského zákona č. 561/2004 Sb. „Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.“ Pokud vyučující nemají dostatek podkladů k hodnocení některého z žáků, nemůže být takový žák vyučujícím hodnocen a nemůže bez úspěšně složené zkoušky v náhradním termínu uzavřít ročník.

  Upozorňuji Vás, že všechna tato ustanovení Školské zákona č. 561/2004 Sb.  jsou stále v platnosti. Pokud žák nekomunikuje s vyučujícími a neplní si řádně své studijní povinnosti, může si výrazně zkomplikovat nebo dokonce znemožnit postoupení do dalšího ročníku vzdělávání.

  Má-li žák problém plnit zadané úkoly z důvodu nedostatečných technických prostředků nebo nevyhovujícího internetového připojení, informuje o této skutečnosti neprodleně vyučující. Studijní materiály mu pak budou zpřístupněny jinými prostředky, například přenosnými paměťovými médii.  

  Ing. Zbyněk Pospěch
  ředitel školy

  Oznámení účastníkům přípravných kurzů k jednotným přijímacím zkouškám

  Sdělujeme tímto všem účastníkům přípravných kurzů k jednotným přijímacím zkouškám, že z organizačních důvodů, v souvislosti s aktuálními krizovými opatřeními a aktuálním harmonogramem postupného uvolňování v oblasti školství (zájmové kroužky jsou povoleny pouze v rámci středisek volného času), nebudou již pokračovat, a to ani distanční formou.

  Číst dál ...

  Harmonogram maturitních zkoušek - jaro 2020

  Milí maturanti,

  po dnech nejistoty způsobené epidemiologickou situací jsou stanoveny následující termíny ukončování vzdělávání a maturitních zkoušek na naší škole.

  • 11. 5. 2020 - 22. 5. 2020 - Konzultace k MZ ve škole v omezených skupinách (dle stanoveného harmonogramu), distanční konzultace
  • 11. 5. 2020 - 14. 5. 2020 - Náhradní termín pro dozkoušení žáků, kteří byli nehodnoceni v 1. pololetí 4. ročníku.
  • 22. 5. 2020 - Ukončení výuky a klasifikace žáků 4. ročníku.
  • 25. 5. 2020 - 27. 5. 2020 - Praktické maturitní zkoušky třídy I4A.
  • 25. 5. 2020 - 29. 5. 2020 - Volno k přípravě k MZ
  • 1. 6. 2020 - Didaktické testy z MAT, ANJ
  • 2. 6. 2020 - Didaktické testy z ČJL
  • 3. 6. 2020 - Didaktické testy z MA+
  • 15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 - I. týden ústních maturitních zkoušek - třídy I4C, E4A, E4B.
  • 22. 6. 2020 - 26. 6. 2020 - II. týden ústních maturitních zkoušek - třídy I4A, I4B.

  Přeji všem našim maturantům mnoho sil při přípravě na maturitní zkoušky.

  V případě dotazů neváhejte již nyní kontaktovat vedení školy.

  Ing. Zbyněk Pospěch
  ředitel školy

  Dodatek č. 1 ke školnímu řádu o ochraně zdraví a provozu školy od 11. 5. 2020

  Vážení rodiče a milí žáci,

  prosím, seznamte se s dodatkem školního řádu, který stanovuje pravidla provozu, vnitřní režim školy a upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ode dne 11. 5. 2020.

  Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020, usnesením vlády České republiky č. 491/2020 Sb. Ze dne 30. dubna 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává dodatek ke školnímu řádu střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace.

  Dodatek číslo 1 školního řádu  zde ...

  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde ...

  Ing. Zbyněk Pospěch
  ředitel školy

  Další články...

  Kde nás najdete

  Kontakt

  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

  Kratochvílova 7/1490,
  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

    596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
  (s možností volby)

  spsei@po-msk.cz

  Další kontakty

  Vyhledat...