• Aktuality

Termín opravných zkoušek

Dne 26. - 27.8. 2020 proběhnou opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2019/ 2020. Organizaci a časový harmonogram těchto zkoušek obdrží žáci prostřednictvím třídního učitele v jejich Google - učebně. 

Informace pro neúspěšné maturanty

Maturitní práci odevzdávají studenti, kteří ji v prvním termínu nezvládli, na podatelnu školy v termínu 17. - 21. 8 2020 v čase 8:00 - 13:00.

Obhajoba maturitní práce a ústní zkoušky se budou konat v pátek 11. 9. 2020.

Uzavírání klasifikace v období distančního vzdělávání.

Důrazně upozorňuji žáky na ustanovení § 69 odst. 4 Školského zákona č. 561/2004 Sb. „Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.“ Žák prospěje, pokud si prokazatelně osvojí učivo daného ročníku stanovené školním vzdělávacím programem. Na tomto zákonném ustanovení nic nemění ani to, že jsou nyní žáci vzděláváni distanční formou.

Pokud žák neplní své povinnosti a výsledky jeho vzdělávání odpovídají nedostatečnému osvojení učiva daného předmětu, bude hodnocen v tomto předmětu známkou nedostatečně. Takový žák musí buď úspěšně vykonat opravné zkoušky před komisí nebo podat žádost řediteli školy k opakování ročníku. Upozorňuji Vás, že na povolení opakování ročníku není právní nárok a je tedy pouze na rozhodnutí ředitele střední školy, zda opakování ročníku povolí nebo nikoli. Povolení opakování ročníku udělím žákům, kteří své studijní povinnosti řádně plnili a také řádně komunikovali s vyučujícími v období distančního vzdělávání.

Dále Vás upozorňuji na ustanovení § 69 odst. 6 Školského zákona č. 561/2004 Sb. „Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.“ Pokud vyučující nemají dostatek podkladů k hodnocení některého z žáků, nemůže být takový žák vyučujícím hodnocen a nemůže bez úspěšně složené zkoušky v náhradním termínu uzavřít ročník.

Upozorňuji Vás, že všechna tato ustanovení Školské zákona č. 561/2004 Sb.  jsou stále v platnosti. Pokud žák nekomunikuje s vyučujícími a neplní si řádně své studijní povinnosti, může si výrazně zkomplikovat nebo dokonce znemožnit postoupení do dalšího ročníku vzdělávání.

Má-li žák problém plnit zadané úkoly z důvodu nedostatečných technických prostředků nebo nevyhovujícího internetového připojení, informuje o této skutečnosti neprodleně vyučující. Studijní materiály mu pak budou zpřístupněny jinými prostředky, například přenosnými paměťovými médii.  

Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

Harmonogram maturitních zkoušek - jaro 2020

Milí maturanti,

po dnech nejistoty způsobené epidemiologickou situací jsou stanoveny následující termíny ukončování vzdělávání a maturitních zkoušek na naší škole.

  • 11. 5. 2020 - 22. 5. 2020 - Konzultace k MZ ve škole v omezených skupinách (dle stanoveného harmonogramu), distanční konzultace
  • 11. 5. 2020 - 14. 5. 2020 - Náhradní termín pro dozkoušení žáků, kteří byli nehodnoceni v 1. pololetí 4. ročníku.
  • 22. 5. 2020 - Ukončení výuky a klasifikace žáků 4. ročníku.
  • 25. 5. 2020 - 27. 5. 2020 - Praktické maturitní zkoušky třídy I4A.
  • 25. 5. 2020 - 29. 5. 2020 - Volno k přípravě k MZ
  • 1. 6. 2020 - Didaktické testy z MAT, ANJ
  • 2. 6. 2020 - Didaktické testy z ČJL
  • 3. 6. 2020 - Didaktické testy z MA+
  • 15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 - I. týden ústních maturitních zkoušek - třídy I4C, E4A, E4B.
  • 22. 6. 2020 - 26. 6. 2020 - II. týden ústních maturitních zkoušek - třídy I4A, I4B.

Přeji všem našim maturantům mnoho sil při přípravě na maturitní zkoušky.

V případě dotazů neváhejte již nyní kontaktovat vedení školy.

Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

Další články...

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...