Odborné předměty oboru Informační technologie

Programování

Předmět Programování je zaměřen na to, aby žáci zvládli problematiku analýzy a algoritmizace úloh – vytvoření, zobrazení algoritmu a přepis do programovacího jazyka. Žáci se seznamují s moderními programovacími metodami a programovacími jazyky, vytvářejí aplikace.

Databázové systémy

Databázové systémy jsou orientovány na oblast relačních databází a vytváření databázových aplikací. Žáci se seznámí s teorií databázových systémů, s metodami analýzy a následně tvorby databáze. Dále je učivo zaměřeno na práci v SQL, vývoj databázových aplikací v prostředí relačního databázového systému a na vytváření webových aplikací s pomocí skriptovacího jazyka.

Operační systémy

Učivo předmětu je orientováno na základní programové vybavení počítače. Je zaměřeno na to, aby se žáci seznámili se základními pojmy z oblasti teorie operačních systémů, s charakteristickými vlastnostmi různých operačních systémů, dokázali plně využít všech možností operačních systémů na uživatelské úrovni a zvládli základní činnosti správce systému: instalaci, vytváření účtů, ochranu dat, zabezpečení počítače, konfiguraci síťových služeb.

Technické vybavení počítačů

Učivo předmětu seznámí žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Seznámí žáky se základy číslicové techniky, navrhováním a sestavováním osobních počítačů, s ohledem na požadovaný účel a jejich použití. Žák získá základní dovednosti při připojování periferních zařízení k počítači, udržování počítačů v provozuschopném stavu, provádění servisu a oprav. Žák získá základní orientaci v oblasti bezpečného provozu PC a v počítačovém právu.

Počítačové sítě

Počítačové sítě poskytují žákům přehled o základní koncepci počítačových sítí vycházející z modelu ISO/OSI a modelu TCP/IP. Žáci se učí orientovat v hardware počítačových sítí, síťových technologiích, protokolech a standardech tak, aby dokázali navrhnout síť, konfigurovat síťové služby, zajistit bezpečnost počítačové sítě.

Počítačová grafika

Počítačová grafika rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, učí, jak vnímat předměty, čeho si na nich všímat a co hodnotit, rozvíjí představivost a tvořivost žáka, podporuje tvůrčí technické tak estetické myšlení.

Webové aplikace

Webové aplikace jsou orientovány na oblast vytváření webových aplikací a webových projektů. Žáci se seznámí s technologiemi pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikací, s metodikou tvorby webových projektů. Naučí se vytvářet webové aplikace s použitím vhodných vývojových nástrojů. Největší důraz je kladen na praktické dovednosti, které umožní absolventovi úspěšně se uplatnit na trhu práce.

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Programování.

Síťové technologie

Síťové technologie představují na lokální akademii CNAP a je rozložena do 6 pololetí. Během tří let žáci projdou od základů počítačových sítí, přes složitější konfiguraci směrovačů a přepínačů, až po accesslisty spolu s pokročilým řízením datového provozu v místní síti LAN. Studijní materiály jsou kompletně v angličtině, takže žáci mají možnost si zlepšit jazykovou odbornost. Každé pololetí obsahuje sérii kapitol, z nichž každá je zakončena online testem s okamžitým výsledkem. Po absolvování všech testů je pololetí zakončeno finálním testem a v případě úspěchu žák obdrží certifikát o absolvování. Žáci získají zkušenosti v oblasti počítačových, datových sítí a počítačového hardwaru. K dispozici je sada síťových zařízení CISCO zahrnující vyspělé směrovače a přepínače. K dispozici je také unikátní simulační software, který dovoluje sestavit a testovat datové sítě ještě před jejich fyzickou realizací.

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Síťové technologie.

Praxe

Praxe poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů, jejich zapojování a oživování, v oblasti návrhu a výroby plošných spojů a v oblasti elektroinstalací. V oblasti manuálních dovedností je cílem naučit žáky provádět základní ruční obrábění různých materiálů. Žák navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody a vybírá vhodné součástky z katalogu elektronických součástek. Navrhuje a zhotovuje desky s plošnými spoji, osazuje desky plošných spojů součástkami s následným pájením, sestavené obvody oživuje, přitom užívá elektrické měřicí přístroje. V elektroinstalacích zapojuje přístroje nízkého napětí a instaluje silová a sdělovací vedení. Aplikuje a instaluje základní prvky výpočetní techniky, instaluje a konfiguruje komponenty personálního počítače.

Elektrotechnika

Vyučovací předmět elektrotechnika navazuje na znalosti žáků z fyziky, které dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu, rozšiřuje v oblasti elektrických obvodů, základních aplikacích elektronických obvodů, principech činnosti silnoproudých zařízení a základech měření v elektrotechnice. Hlavním cílem předmětu je umožnit žákům pochopit základní zákony a principy elektrotechniky, porozumět chování a vlastnostem elektrotechnických součástek a obvodů, seznámit žáky, z principiálního hlediska, se základními elektronickými prvky i funkčními celky a jejich uplatněním v elektronických zařízeních, dokázat se orientovat v blokových schématech elektronických obvodů a principiálně sledovat postup zpracovávání signálu elektronickými obvody, zejména ve vztahu k problematice zpracování informací, umožnit porozumění základním principům činnosti silnoproudých zařízení, naučit je měřit základní elektrotechnické veličiny, používat měřicí přístroje, využívat výsledků měření pro kontrolu, revize a orientovat se v základních elektrotechnických normách. Žák bude schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti elektrotechniky pomocí matematických vztahů a tyto vztahy početně řešit. Bude umět vyhledávat informace v technických tabulkách, orientovat se v odborné literatuře. Žák dokáže nakreslit a vysvětlit schémata jednoduchých elektrických obvodů. Teoretické poznatky bude žák umět vysvětlit a využívat je v praktických aplikacích.

Počítačová podpora projektování

Předmět počítačová podpora projektování rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, podporuje tvůrčí technické myšlení. Cílem je umožnit žákům, aby získali základní dovednosti při práci s různým typem grafického softwaru tak, aby je byli schopni aplikovat v dalších odborných předmětech a v praxi.

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...