Stanovy Rady rodičů při SPŠei Ostrava

(tyto Stanovy byly zaregistrovány u MV dne 17.2.1994 pod č.j. II/s-OS/1-23548/94-R

1. Cíl činnosti

Rada rodičů prosazuje oprávněné zájmy žáků a jejich rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání. Podílí se spolu se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, pomáhá škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod.

2. Rada se vyjadřuje

 • ke koncepci výchovně vzdělávací práce školy, k jejím výsledkům a zkvalitnění,
 • k výchovně vzdělávacím problémům žáků a způsobu jejich řešení,
 • k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální, k rozpočtu a hospodaření školy,
 • k provozu školy, hygienickým a stravovacím podmínkám žáků.

3. Rada podává

 • návrhy, připomínky a podněty k činnosti školy řediteli, obci, ŠÚ, MŠMT, ČŠI,
 • návrhy kandidátů na členy školské rady

4. Rada může zřídit konto nebo nadaci a rozhodovat o jejich využití

5. Vznik a zánik členství

Za člena Rady může být přijat každý zletilý občan. Členství vzniká dnem podepsání písemné přihlášky do Rady. Členství zaniká výpovědí.

6. Orgány Rady, jejich ustavení, osoby oprávněné jednat jménem Rady

Orgánem Rady je výbor volený plenárním zasedáním členů Rady. V čele výboru stojí předseda (volený výborem). Členy, oprávněnými jednat jménem Rady jsou:

 • předseda
 • místopředseda
 • jednatel
 • pokladník

7. Zásady hospodaření

Rada hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Prostředky pro svou činnost získává z příspěvků členů a darů. Účetnictví bude vedeno podle předpisů platných pro rozpočtové organizace. Způsob užívání prostředků se řídí rozpočtem, schváleným členskou schůzí, sestaveným zpravidla na období jednoho roku.

Kontrola hospodaření bude prováděna prostřednictvím revizní komise, jejíž složení schvaluje členská schůze. Zprávy o hospodaření budou podávány 2x ročně na členské schůzi.

8. Práva a povinnosti členů

Člen Rady má právo:

 • účastnit se osobně jednání členské schůze Rady,
 • být volen do orgánů Rady,
 • obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti Rady k příslušenému orgánu Rady.

Člen Rady je povinen:

 • dodržovat stanovy,
 • řídit se rozhodnutím zvoleného orgánu Rady,
 • přispívat podle svých možností k plnění úkolů Rady.

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...