Návod na konfiguraci OS Linux pro wi-fi síť EDUROAM

Přes nabídku "Start" vyberte ikonu "Nastavení systému"

wifi linuxMint 03

V sekci "Hardware" vyberte "Síťové služby" (Network Manager)

wifi linuxMint 04

Z nalezených sítí vyberte síť "Eduroam"

wifi linuxMint 05

Pokud ji zde nenajdete zkuste tlačítko "Známé sítě"

wifi linuxMint 06

U sítě "Eduroam" klikněte na ikonu "Nastavení"

wifi linuxMint 06

Klikněte na kartě "Zabezpečení" vyplňte:
- Zabezpečení : WPA & WPA2 Enterprise
- Ověření totožnosti : Protected EAP
- CA certifikát : chain_TERENA_SSL_CA_3.pem
- Verze PEAP : Automaticky
- Interní ověření totožnosti : MSCHAPv2
- Uživatelské jméno: dle vzoru Vám přiděleno (na obrázku je fiktivní uživ. jméno)
- Heslo : Vaše heslo (přidělené)

Pro ověření autentizačního serveru, ke kterému se připojujete, budete potřebovat certifikát certifikační autority "TERENA SSL CA 3, vydavatel DigiCert Assured ID Root CA".
Certifikát si "stáhněte" v textovém (PEM) formátu ("Uložit odkaz jako").

wifi linuxMint 08
chain_TERENA_SSL_CA_3.pem

Na kartě "Identita" nastavte SSID na Eduroam

wifi linuxMint 09

Na kartě "IPv4" nastavte:
- IPv4 - zapnout (pokud je vypnuto)
- Adresy : Automatické DHCP
- DNS : Automaticky
- Směrování : Automaticky

wifi linuxMint 10

Na kartě "IPv6" nastavte parametry stejně jako v bodu 7.

wifi linuxMint 12

Nyní všechny karty potvrďte "Použít" a vyčkejte na připojení k síti "Eduroam".

Eduroam - visitors on SPSei Ostrava

If your university is involved in international project eduroam (Education Roaming) then it is possible to connect to the eduroam with use of same login as in your home institution and in other universities (also involved in the project eduroam).

Map containing available eduroam locations in Ostrava, but also in the Czech Republic, is available at http://www.eduroam.cz/doku.php

More information about eduroam project can be found at http://www.eduroam.org/. Czech eduroam project site can be found at http://www.eduroam.cz/.

How you can connect

SSID eduroam is visible on all wireless access points on SPSei Ostrava and supported encryptions are WPA2 + AES / WPA + TKIP.

Rules and restrictions

From eduroam network is not allowed to operate with SMTP protocol, also TCP/25 port is blocked. You obtain an IPv4 address from DHCP server an direct connection to Internet. Using our computer network is logged and any security incidents will be addressed directly to a specific user, or more precisely, with its domestic organizations.

We reserve the right to block end-device or user in our computer network. Particularly, in cases where:

  • equipment is malware contested
  • trying to attack other devices in our network or in the Internet
  • there is copyright violated from this computer

Users must keep the conditions defined by CESNET.

What to do when you have a problem

Since the operation of eduroam services and their provision is quite complicated (in the chain always appeared several institutions and administrators), you should first contact an administrator in your parent institution when you have a problem. If you've done this, or eventually is it any reason for you cannot perform it, please contact our administrator.

Eduroam - návštěvy na SPŠei Ostrava

Pokud je vaše organizace zapojena do mezinárodního projektu eduroam (EDUcation ROAMing) pak je možné se do sítě eduroam jednoduše přihlásit stejnými přihlašovacími údaji jako na vaší domovské instituci i na jiných univerzitách (taktéž zapojených do projektu eduroam).

Mapu dostupných eduroam lokalit v Ostravě, ale i v celé ČR, naleznete na adrese http://www.eduroam.cz/doku.php

Více informací o projektu eduroam naleznete na adrese http://www.eduroam.org/. České stránky projektu eduroam naleznete na adrese http://www.eduroam.cz/.

Jak se připojit
Viditelné SSID eduroam je k dispozici na všech bezdrátových přístupových bodech sítě SPŠei Ostrava. Používá se šifrování WPA2 + AES.
Pravidla přístupu a omezení

Ze sítě eduroam není povolen provoz protokolu SMTP, blokován je port TCP/25. Od DHCP serveru získáte IPv4 adresu s přístupem na Internet. Využití naší počítačové sítě je logováno a případné bezpečnostní incidenty budou řešeny přímo s konkrétním uživatelem, resp. s jeho domácí organizací.

Vyhrazujeme si právo koncové zařízení nebo uživatele v naší počítačové síti zablokovat. Zejména pak v případech, kdy:

  • zařízení je napadeno malwarem
  • snaží se napadat jiná zařízení v naší síti nebo Internetu
  • jsou z tohoto zařízení porušována autorská práva

 Uživatelé musí dodržovat roamingovou politiku definovanou sdružením CESNET.

Jak postupovat v případě problémů
Protože provoz služeb eduroamu i jejich zajišťování je poměrně komplikované (v řetězci figuruje vždy několik institucí i správců), měli byste se v první řadě obrátit se svými problémy na správce ve Vaší mateřské instituci. Pokud jste tento krok již provedli, popř. jej z nějakého důvodu provést nemůžete, obraťte se prosím na našeho administrátora.

Návod na konfiguraci OS Android pro wi-fi síť EDUROAM

Otevřete aplikaci Nastavení a klikněte na položku Wi-Fi

  wifi android01

a na následující obrazovce povolte Wi-Fi.

   wifi android02

Z nabídky Wi-Fi sítí vyberte síť Eduroam a přejděte do nastavení.

   wifi android03

Klikněte na tlačítko "upravit síť".

   wifi android04

Zvolte u položky "METODA EAP" možnost PEAP a u položky "OVĚŘENÍ PHASE2"     možnost MSCHAPV2.

    wifi android05

V kolonce "Identita" zadejte svůj školní email. (na obrázku je fiktivní uživatel).

wifi android06

V kolonce "Heslo" zadejte heslo. Toto heslo najdete ve vašem školním emailu a "Uložte".

  wifi android07

Na následující obrazovce potvrďte "OK"

   wifi android08


a vyčkejte na připojení.

   wifi android09

 

Další články...

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...